(WANHENTUNEET JA KUMOTUT) POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot säännöt (WANHENTUNEET JA KUMOTUT)

1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Nimi ja kotipaikka
2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
3 § Toiminnan tukeminen
4 § Yhdistyksen kielet

2. luku: Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet
6 § Jäsenluettelo
7 § Jäsenmaksut
8 § Yhdistyksestä eroaminen
9 § Yhdistyksestä erottaminen
10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

3. luku: Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset
12 § Vuosikokous
13 § Vaalikokous
14 § Ylimääräiset kokoukset
15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa
16 § Päätöksenteko
17 § Koolle kutsuminen
18 § Päätösvaltaisuus
19 § Käsiteltävät asiat
20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

4. luku: Hallitus

21 § Hallitus
22 § Hallituksen tehtävät
23 § Hallituksen jäsenet
24 § Hallituksen kokoukset
25 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

5. luku: Toimihenkilöt ja toimikunnat

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

6. luku: Hallinto ja Talous

27 § Toimi- ja tilikausi
28 § Tilintarkastajat

7. luku: Erityisiä määräyksiä

29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit
30 § Pienoismallirakettitoiminta
31 § Päätöksistä valittaminen
32 § Sääntöjen muuttaminen
33 § Yhdistyksen purkautuminen
34 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo
35 § Muut asiat


1. luku

Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot - lyhennettynä POLLUX. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistys on Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY) piirissä toimiva kerho.

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä tähtitieteestä, avaruustekniikasta ja pienoismallirakettitoiminnasta kiinnostuneiden teekkareiden välillä. Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää excursioita, pienoismallirakettikoulutusta sekä tähtitieteeseen ja pienoismallirakettiharrastukseen liittyvää muuta toimintaa.

3 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää illanviettoja, huvitilaisuuksia, erilaisia kursseja sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja.

4 § Yhdistyksen kielet

Yhdistyksen virallisina kielinä ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on suomi.


2. luku

Jäsenet ja maksut

5 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut TKY:n jäsen.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) varsinaista jäsentä.

6 § Jäsenluettelo

Yhdistyksen on pidettävä jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on ilmettävä vähintään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikaansa ja nimeensä kohdistuvista muutoksista.

7 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Poikkeuksia ovat kuitenkin:

1) kunniajäsenet;
2) varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Teknilliseen korkeakouluun koko jäsenmaksukaudeksi.

8 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

9 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen hallitus voi perustellusta syystä kieltää jäsenen osanoton yhdistyksen toimintaan määräajaksi. Kielto ei koske yhdistyksen kokouksia.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamispäätös on julkistettava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkistamisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä lähinnä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.


3. luku

Yhdistyksen kokoukset

11 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

12 § Vuosikokous

Vuosikokous on pidettävä tammi-helmikuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:
1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta;
2) tilikertomus ja tilinpäätös;
3) tilintarkastajien lausunto;
4) tilinpäätöksen hyväksyminen;
5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille;
6) hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle;
7) hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle;
8) yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet kuluvaksi toimikaudeksi;
9) jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä.

13 § Vaalikokous

Vaalikokous on pidettävä loka-marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin:
1) hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
2) yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi;
3) kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.

14 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettavaa asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, luentokausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

16 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

17 § Koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla sekä TKY:n virallisella ilmoitustaululla vähintään viikkoa ennen kokousta, Teknillisen korkeakoulun luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla ja läsnä on vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen tai rakettisääntöjen muuttamista, äänestys- ja vaalijärjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä tai yhdistyksen purkamista on asiasta mainittava kokouskutsussa.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen

Kokous voi perustellusta syystä vapauttaa luottamus- tai toimihenkilön toimestaan kesken toimikauttaan, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava.


4. luku

Hallitus

21 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä yhdestä seitsemään (1-7) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava varsinaisia jäseniä.

22 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1) johtaa yhdistyksen toimintaa;
2) valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;
3) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta;
4) päättää jäseneksi hyväksymisestä;
5) laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi;
6) valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;
7) kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä
8) edustaa yhdistystä.

23 § Hallituksen jäsenet

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen mukaista.

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka ei kuitenkaan voi olla sihteeri.

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen kokouksista, pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta sekä ylläpitää yhdistyksen sähköistä postituslistaa.

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset tilinpäätökseksi ja talousarvioksi.

24 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

25 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

Hallitus voi myös tiettyä asiaa varten antaa nimenkirjoitusoikeuden yksittäiselle yhdistyksen varsinaiselle jäsenelle.


5. luku

Toimihenkilöt ja toimikunnat

26 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistys ja hallitus voivat erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen kiinnostuksensa mukaan.


6. luku

Hallinto ja talous

27 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

28 § Tilintarkastajat

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat tilintarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä.

Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


7. luku

Erityisiä määräyksiä

29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

30 § Pienoismallirakettitoiminta

Pienoismallirakettitoiminnasta säädetään tarkemmin yhdistyksen rakettisäännössä, jonka hyväksyy yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

31 § Päätöksistä valittaminen

Yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä on yhdistyksen varsinainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että se on syntynyt laista, asetuksesta, yhdistyksen tai TKY:n säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen, yhdistyksen tai TKY:n sääntöjen taikka yhdistystä koskevien määräysten vastainen.

Valitus on tehtävä ylioppilaskunnan hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksentekopäivästä, tai milloin päätös koskee jäsentä henkilökohtaisesti, saman ajan kuluessa siitä, kun hän sai päätöksestä tiedon. Valituksesta on samalla ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle.

Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan voi valittaa.

32 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.

Muutosesityksen sääntöihin tai rakettisääntöihin voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisen jäsenen tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

33 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat TKY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta TKY:n toiminnan tukemiseen.

34 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun TKY:n edustajisto on sen vahvistanut.

35 § Muut asiat

Asioissa, joista näissä säännöissä ei erikseen mainita, noudatetaan soveltuvin osin TKY:n sääntöjä sekä yhdistyslakia.


Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 8.10.2002 ja 23.10.2002. Säännöt on vahvistanut TKY:n edustajisto kokouksessaan 8/2002 31.10.2002.