(WANHENTUNEET JA KUMOTUT) POLyteknikkojen Lähi- ja Ulkoavaruuden Xqrsiot rakettisääntö (WANHENTUNEET JA KUMOTUT)

1 § Tarkoitus
2 § Määritelmiä
3 § POLLUXin rakettikortti
4 § Rakettitoiminnan toimihenkilöt
5 § Rakettikortin myöntäminen
6 § Rakettikortin voimassaolo
7 § Rakettikortin poisottaminen ja oikeuksien peruuttaminen
8 § Valittaminen rakettikortin poisotosta


1 § Tarkoitus

Rakettisääntöjen tarkoitus on luoda pohja turvalliselle pienoismallirakettitoiminnalle POLLUXissa, määritellä oikeudet, velvollisuudet ja vastuu sekä menettelytapa rikkomuksissa.

Pienoismallirakettitoimintaa harjoitetaan Turvatekniikan keskuksen (TUKES) päätöksen 1430/310/98 tai myöhemmän vastaavan pohjalta. Niiltä osin kuin nämä säännöt ja laki tai TUKESin päätökset ovat ristiriidassa, noudatetaan lakia ja TUKESin päätöksiä soveltuvin osin.

2 § Määritelmiä

Pienoismalliraketti on keveistä materiaaleista rakennettu raketti, jossa voimanlähteenä on tähän tarkoitukseen hyväksytty kaupallinen kemiallinen moottori. Pienoismalliraketti ei ole ilotulite, eikä se kanna hyötykuormana pyroteknistä materiaalia.

Rakettikortti on rakettiharrastajan lupakirja, joka oikeuttaa ostamaan pienoismallirakettimoottoreita. Lisäksi rakettikortti oikeuttaa laukaisemaan pienoismalliraketteja ajankohdasta riippumatta ilman paloviranomaisen lupaa.

Rakettimestari on rakettitoimintaa harrastavan rekisteröidyn yhdistyksen valtuuttama henkilö, jolla on oikeus myöntää rakettikortteja.

3 § POLLUXin rakettikortti

POLLUXin hallitus hyväksyy POLLUXin rakettikortin ulkoasun. Kortista on ilmettävä:

Rakettikortin haltija on henkilökohtaisesti vastuussa ostamistaan rakettimoottoreista sekä turvallisuudesta pienoismalliraketteja ampuessaan. Hänen tulee noudattaa lakia sekä TUKESin päätöksiä räjähdysaineita käsitellessä ja varastoidessa.

4 § Rakettitoiminnan toimihenkilöt

Hallitus voi myöntää rakettimestarille, joka on POLLUXin jäsen, oikeuden myöntää POLLUXin rakettikortteja. Toiminimike on POLLUXin rakettimestari. Kortin myöntämisestä rakettimestarin on viipymättä ilmoitettava hallitukselle. Rakettikorttien myöntöoikeus on voimassa hallituksen päättämän toimikauden ajan, tai kunnes hallitus oikeuden poistaa.

Hallitus valitsee POLLUXin rakettimestareiden joukosta rakettivastaavan, joka johtaa rakettitoimintaa POLLUXissa sekä pitää kirjaa POLLUXin rakettikorttien haltijoista. Rekisteristä tulee ilmetä ainakin:

Hallitus voi päätöksellään siirtää rakettivastaavan toimen toiselle POLLUXin rakettimestarille.

5 § Rakettikortin myöntäminen

POLLUXin rakettimestari voi myöntää rakettikortin hyvämaineiselle ja vastuulliselle, 18 vuotta täyttäneelle POLLUXin jäsenelle, joka on hyväksytysti suorittanut pienoismallirakettitoiminnan peruskurssin.

Peruskurssin suorittamiseen kuuluu:

6 § Rakettikortin voimassaolo

Rakettikortti on voimassa lukuvuoden kerrallaan enintään seuraavan lukuvuoden lokakuun loppuun asti.

Rakettikortti uusitaan vuosittain lokakuussa tai muulloin tarvittaessa, mikäli henkilö edelleen täyttää uuden kortin saamisen ehdot. Rakettikortin uusimisesta tai kadonneen kortin tilalle tehdystä uudesta kortista voidaan hallituksen päätöksellä periä maksu.

7 § Rakettikortin poisottaminen ja oikeuksien peruuttaminen

POLLUXin rakettimestareilla on oikeus ottaa välittömästi pois POLLUXin rakettikortti sekä peruuttaa siihen liittyvät oikeudet sellaiselta kortin haltijalta, joka räikeästi rikkoo turvallisuusmääräyksiä taikka aiheuttaa vaaraa ihmisille taikka omaisuudelle. Rakettikortti voidaan ottaa pois määräajaksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, tai lopullisesti. Rakettikortin poisottamistapaukset on viipymättä raportoitava yhdistyksen hallitukselle.

Hallituksen päätöksellä voidaan välittömästi ottaa pois POLLUXin rakettikortti sekä peruuttaa siihen liittyvät oikeudet sellaiselta kortin haltijalta, joka on rikkonut näitä rakettisääntöjä, merkittävästi vahingoittanut POLLUXin mahdollisuuksia harjoittaa pienoismallirakettitoimintaa, tai joka ei enää ole POLLUXin jäsen. Rakettikortti voidaan ottaa pois määräajaksi, kuitenkin enintään puoleksi vuodeksi, tai lopullisesti.

8 § Valittaminen rakettikortin poisotosta

Henkilö, jolta on poistettu rakettikortti, voi valittaa poisottamuksesta yhdistyksen hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden sisällä kortin poisottamisesta. Asia käsitellään tällöin seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa valituksen esittämisestä, luentokausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa valituksen esittämisestä.

Rakettikortti voidaan palauttaa kokouksessa, mikäli paikallaolevien rakettimestareiden ehdoton enemmistö katsoo, että tapaus on selvitetty eikä vastaavaa voi enää tapahtua. Tällöin kortin palauttamisesta pidetään äänestys. Kortti palautetaan, mikäli yli puolet annetuista äänistä tätä kannattaa.

Henkilö voi myös anoa hallitukselta oikeutta suorittaa peruskurssi uuden rakettikortin saamiseksi.


Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 23.10.2002.