Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Milloin ja missä on mahdollista nähdä raketteja? Mitään uutta rakettirintamalla?
tt
Site Admin
Posts: 703
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by tt »

Trafi julkaisi 9.10.2015 odotetun ja myös pelätyn ilmailumääräyksen “OPS M1-32, Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen“. Tämä on ensimmäinen kerta kun ilmailuviranomainen asettaa suoria määräyksiä lennokeille ja muille harrastuskäyttöön tarkoitetuille lentäville pienille laitteille. Määräyksen valmisteluvaiheessa siihen oli päätymässä kohtia, jotka olisivat tehneet nykymuotoisen rakettiharrastuksen huomattavasti vaikeammaksi ja SATS jättikin näistä palautetta Trafille. Näyttäisi siltä, että rakettien osalta harrastajat saivat torjuntavoiton, koska kaikkein ikävimmät rajoitukset jäivät pois julkaistusta määräyksestä. Määräys viimeisteltiin ja julkaistiin melkoisella kiireellä ja siihen jäi monta tarkennusta ja lisäohjeistusta vaativaa kohtaa. Lisää informaatiota odotellaan piakkoin ja muutoksiakin voi olla tulossa.

http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/aja ... nattaminen

Koko määräys ja sen perustelumuistio kannattaa lukea läpi, mutta rakettiharrastusta koskee suoraan vain muutama kohta. Määräyksessä pienoismalliraketit rinnastetaan vapaasti lentäviin lennokkeihin ja tärkeimmät sen aiheuttamat vaikutukset rakettiharrastukseen ovat:
  • Raketista on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.
  • Alle 5km päässä lentoasemista lennätys on kielletty ja lentoasemien lähialueella (CTR), lennontiedotusvyöhykkeillä (FIZ) ja radiovyöhykkeillä (RMZ) lennätyksen korkeusraja on 50m maan tai veden pinnasta. Huomaa että tämä koskee vain valvottuja lentoasemia eikä ns. korpikenttiä kuten Nummelan lentokenttää. Rajoituksiin on mahdollista hakea poikkeuksia.
  • Valvomattomien lentopaikkojen läheisyydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota muuhun ilmaliikenteeseen ja otettava huomioon soveltuvin osin huomioon mahdolliset paikalliset määräykset. Monilla korpikentillä onkin ohjeita lennokkitoiminnalle ja niitä tulee noudattaa.
Lisäksi on määräyksessä on turvallisuuteen liittyviä kohtia, joiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä kaikille harrastajille:
  • Lennätys ei saa aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen ja meluhaitan on oltava mahdollisimman pieni
  • Lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua
  • Lennätykset on suoritettava siten, että ne eivät vaaranna, haittaa eivätkä estä viranomais- tai ensivasteyksikön toimintaa.
Pelätyin kohta eli kaikkia lennokkeja koskeva 150m korkeusrajoitus jäi onneksi pois julkaistusta määräyksestä. Se koskee kuitenkin radio-ohjattuja lennokkeja, joten rakettiliidokkien lennättäjien pitää huomioida tämä. Lisäksi rajoitukset lentoasemien läheisyydessä pitää ottaa tarkasti huomioon. Jos lennätyspaikkasi sijaitsee lentoaseman lähellä, varmista mahdollinen korkeusraja ilmailukartasta tai kysy! SATSin lennätyspaikka Kulmakorvessa sijaitsee näiden mainittujen alueiden ulkopuolella eikä korkeusraja koske sitä.

Määräyksessä olevan määritelmän mukaan lennokilla tarkoitetaan “lentämään tarkoitettua laitetta, jonka mukana ei ole ohjaajaa ja jota käytetään harraste- tai urheilutarkoitukseen pois lukien ensisijaisesti lapsille suunnatut laitteet ja kauko-ohjatut ilma-alukset” ja vapaasti lentävällä lennokilla “lennokkia, jonka ohjaaminen ei ole mahdollista lennätyksen aikana.” Lennokki muuttuu kauko-ohjattavaksi ilma-alukseksi jos sitä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin ja silloin sen käyttöä säädellään paljon tarkemmin (Määräyksen luku 3).

Lennokkeja koskevat säännöt löytyvät määräyksen luvusta 5: (lihavoitu on määräystekstiä)

5.1
Lennätykset on suoritettava siten, että niistä aiheutuva vaara ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen sekä meluhaitta ovat mahdollisimman pienet.
Tämän pitäisi olla itsestäänselvää.
5.2
Lennokin lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella ei ole sallittua.
Väkijoukon kokorajaa tai mitä “yläpuolella” tarkoittaa, ei ole määritelty. Tässä pitää soveltaa maalaisjärkeä. Vähintäänkin normaaleja turvaetäisyyksiä tulee noudattaa kuten tähänkin asti.
5.3
Lentoonlähtömassaltaan enintään 3 kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella on sallittua, kun lennättäjä on tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä kunnosta ja arvioinut, että lennättäminen voidaan suorittaa turvallisesti. Lentoonlähtömassaltaan yli 3 kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella ei ole sallittua.
Tiheästi asuttua aluetta ei ole määritelty tarkemmin, mutta sillä tuskin tarkoitetaan aluetta jossa raketteja normaalisti lennätetään. Myöskään 3kg raja ei mene rikki pienoismalliraketeilla.
5.4
Lennätykset on suoritettava siten, että ne eivät vaaranna, haittaa eivätkä estä viranomais- tai ensivasteyksikön toimintaa.
Tämän pitäisi olla itsestäänselvää.
5.5
Lennokista on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.
Tämä on uusi vaatimus.
5.6
Lennokin lennättämisen on oltava suoraan näköyhteyteen perustuvaa, lennokin on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä lennättäjää niin, että muu ilmaliikenne voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella ilman apuvälineitä.
Tämä kohta ei koske vapaasti lentäviä raketteja. Radio-ohjattavien rakettiliidokkien lennättäjien pitää kuitenkin huomioida tämä kohta.
5.7
Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta pois lukien erikseen määritellyt, ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistut lennokkien lennätyspaikat.
Tämä ei onneksi koske vapaasti lentäviä raketteja. Korkeusraja kuitenkin koskee radio-ohjattavia rakettiliidokkeja ellei lennätyspaikalla ole lupaa lennättää korkeammalla.
5.8
Lennokin lennättäminen lentoaseman läheisyydessä eli lähialueella (CTR, Control Zone), lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ, Flight Information Zone) tai radiovyöhykkeellä (RMZ, Radio Mandatory Zone) on sallittua enintään 50 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta kun vaakasuora etäisyys kiitotiestä on vähintään viisi kilometriä. Mikäli on tarve lennättää lähempänä lentoasemaa tai korkeammalla kuin 50 metriä edellä mainituilla alueilla, lennättäjän on otettava yhteyttä ilmaliikennepalvelun tarjoajaan ja sovittava lennätyksistä erikseen. Jyväskylän (EFJY) ja Utin (EFUT) lentoasemien lähialueella lennättämisestä on kuitenkin kaikissa tapauksissa sovittava erikseen ilmaliikennepalveluelimen kanssa.
Lentoasemien lähellä lennättävien pitää tarkistaa huolellisesti koskeeko tämä kohta heitä. Tiedot löytyvät ilmailukartoista tai niitä voi kysyä rakettifoorumilla.
5.9
Lennokin lennättämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota valvomattomien lentopaikkojen ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä tapahtuvaan ilmaliikenteeseen sekä otettava soveltuvin osin huomioon mahdolliset paikalliset ohjeet.
Paikallisia ohjeita ja muuta tietoa valvomattomista lentopaikoista on kerätty http://lentopaikat.fi/ palveluun. Tarvittaessa kysy suoraan lentopaikan ylläpitäjältä.
5.10
Lennokin on väistettävä kaikkia ilma-aluksia.
Tämä kohta ei koske vapaasti lentäviä raketteja. Radio-ohjattavien rakettiliidokkien lennättäjien pitää kuitenkin huomioida tämä kohta.
5.11
Kohtia 5.6, 5.7 ja 5.10 ei sovelleta vapaastilentäviin lennokkeihin.
Tätä rajausta ei ollut vielä määräysluonnoksessa, mutta se lisättiin julkaistuun määräykseen. Ilman sitä rakettiharrastus olisi muuttunut paljon hankalammaksi.

SATSin lennätyspaikka Kulmakorvessa sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman lähialueen ulkopuolella, mutta valvotun ns. lähestymisalueen (TMA) alla. Lähestymisalue alkaa Kulmakorven kohdalla 1300 jalan (hieman alle 400m) korkeudesta merenpinnasta ja sen alapuolinen ilmatila on valvomatonta eikä kuulu mihinkään määräyksessä mainituista vyöhykkeistä. Määräysteknisesti edes ylempänä oleva lähestymisalue ei ole CTR, FIZ tai RMZ -aluetta.
Lentoasemien ilmatilat voi tarkistaa helpoiten ko. aseman VAC-kartasta joka löytyy AIP-palvelusta https://ais.fi/ais/eaip/fi/
Helsingin ja lähimmät valvomattomat kentät kattava VFR-kartta löytyy osoitteesta https://ais.fi/C/palvelut/ladattavat_kartat

Suomessa on lentokieltoalueita sekä rajoitusalueita, jotka koskevat myös lennokkeja. Kieltoalueita löytyy Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimaloiden sekä Porvoon ja Naantalin öljynjalostamoiden ympäriltä. Lisäksi neljä “valtiollisesti tärkeää aluetta” Helsinkin keskustan tuntumassa on määritelty lentokieltoalueiksi. Rajoitusalueita ovat puolustusvoimien varuskunta-alueet, ampuma-alueet sekä rajavyöhyke. Lentokieltoalueet tuskin koskevat tavallista harrastajaa, mutta varsinkin rajoitusalueista on hyvä olla tietoinen. Tarvittaessa niillekin voidaan myöntää poikkeuslupia. Tarkemmat tiedot kielto- ja rajoitusalueista: http://www.trafi.fi/ilmailu/lennonvarmi ... toalueilla ja http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150614

Trafi julkaisi määräyksen nopealla aikataululla ja monien mielestä hutiloiden. 150m korkeusraja aiheutti kovaa kiroilua monien lennokkiharrastajien keskuudessa ja kohdassa 5.7 mainittujen lennätyspaikkojen käytännön yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa. Lisätietoja ja tarkennuksia on varmasti tulossa ja isotkin muutokset ovat mahdollisia. Vaikka määräykset aiheuttavatkin närää, niin noudatetaan niitä eikä anneta välinpitämättömyydellä tai hutiloinnilla viranomaiselle ylimääräistä syytä lisärajoitusten tekemiselle.

Yhteiseurooppalainen ilmailuviranomainen EASA on julkaissut lausuntokierrokselle vielä rajumpia rajoituksia sisältävän määräyskokoelman, mutta sen kohtalosta tai aikataulusta ei ole tietoa. SATSin rakettijaos seuraa tilannetta ja tiedottaa tarvittaessa lisää.

Suomen Avaruustutkimusseura, Rakettijaos
Timo Toivanen, Rakettitoiminnan vastuuhenkilö
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
tt
Site Admin
Posts: 703
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by tt »

Trafi sai vihdoinkin puristettua julki päivitetyn version lennokkimääräyksestä. Suuria muutoksia ei tullut eivätkä pienetkään koske meidän harrastusta. Eli lennätys jatkuu kuten tähänkin asti.
Varsinainen määräysteksti: http://www.trafi.fi/filebank/a/14824154 ... PAS_fi.pdf
Perustelumuistio yms. taustamateriaali: http://www.trafi.fi/tietoa_trafista/aja ... s_m1-32%29

Alle 250g painavat härvelit on nyt rajattu kokonaan määräyksen ulkopuolelle. Tämä avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia kun tekniikka kehittyy kovaa vauhtia 8)
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
tt
Site Admin
Posts: 703
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by tt »

Uusin versio määräyksestä löytyy täältä:
http://www.finlex.fi/data/normit/44667/ ... uun_FI.pdf

Vapaasti lentävän lennokin määritelmään on lisätty 1kg maksimimassa, joka koskee myös raketteja ellei poikkeuslupa tai lennätyspaikan luvat salli suurempaa lentokorkeutta myös muille lennokeille.

Ilmatilat, vaara-alueet ja lentokieltoalueet löytyvät nykyään kätevimmin Aviamapsista: https://aviamaps.com/
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
tt
Site Admin
Posts: 703
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by tt »

Lyhyt päivitys määräystilanteeseen. Uusien EU-määräysten piti astua voimaan heinäkuussa, mutta korona pakotti viranomaisia siirtämään käyttöönottoa vuoden loppuun. Eli vielä tämä vuosi mennään nykyiseen malliin.

Vuodenvaihteessa tapahtuu sitten asioita. EU:n niin kutsuttu droneasetus ja sen mukaiseksi muutettu ilmailulaki astuvat voimaan ja nykyisen kaltainen rakettien lennätys ei enää ole mahdollista ilman poikkeuslupaa. Pahin rajoitus on 120m maksimilentokorkeus eikä vapaasti lentäviä lennokkeja enää erotella radio-ohjattavista. Olemme mukana Suomen ilmailuliiton hankkeessa, jossa olemassa oleville lennätyspaikoille pyritään saamaan ns. UAS-vyöhykkeet joiden sisällä lennokkeja ja raketteja voi lennättää myös vapaammin. Ainakin Kulmakorven lennätyspaikalle on haettu tätä statusta. Tarkoitus on hakea myös muita poikkeuksia, jotka mahdollistaisivat lennätyksen myös muualla kuin näillä ennalta määrätyillä paikoilla.
Pienien ja alle 120m korkeuteen lentävien rakettien lennätys on mahdollista myös muualla.

Lisätietoja uusista määräyksistä ja niihin toivottavasti saatavista poikkeuksista löytyy täältä: http://lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi/

Tiedotamme lisää myöhemmin.

Timo Toivanen
Suomen Avaruustutkimusseura ry.
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
Antti

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by Antti »

Osoitteessa droneinfo.fi on paljon tietoa uuden ilmailumääräyksen vaikutuksesta droneharrastukseen.

Tähän liittyen kysyisin, onko kellään mitään uutta tietoa rakettiharrastuksen jatkamisen mahdollisuuksista 31.12.2020 jälkeen.
Make_L
Posts: 300
Joined: 19 October 2006 21:28:45
Location: Espoo

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by Make_L »

Tilanne lienee edelleen 'vaiheessa', tarkennuksien osalta. Epäilemättä harrastelijoiden(kin) ilma-aluksiin tulee kohdistumaan joukko rajoitteita. Lakia lukiessa tuntuu, että muutokset on tehty paljolti dronelennätykseen liittyvistä syistä. Aikanaan nähdään, tuleeko saataville erivapauksia vakiintuneille lennätyspaikoille.
Jännittävää on nähdä, missä muodossa direktiivit ym. sisällytetään kansalliseen lainsäädäntöön kussakin EU-maassa. Kielitaito on koetuksella sitä selvittäessä!

2021 voimaan astuva laki ei mainitse sanallakaan 'rakettia'. Lain määritelmäkohdassa tarkoitetaan "ilma-aluksella laitetta, jota kannattavat ilmakehässä muut ilman reaktiot kuin ilman reaktiot maan tai veden pintaa vastaan". Raketti ei tunnetusti lennä ilmavirtausten kannattelemana, vaan rakettimoottorin voimalla. Rakettimoottori toimii ilmakehän ulkopuolellakin. Lain määritelmää ei voine noin vain muuttaa.
Suhtaudun edelleen epäilevästi sellaiseen, että raketti tulisi katsoa joksikin vapaasti lentäväksi lennokiksi. Se on mielestäni eri laite! Raketti rinnastuu luontevammin tykin ammukseen tai luotiin, kuin lennokkiin. Toki silloin tullaan lähemmäs lennokkeja, jos raketti laskeutuu ohjattavalla laskuvarjolla.
Nähtäväksi jää myös, tuleeko ilotulitusraketteihin tai 'putkilla' ammuttaviin ilotulitteisiin laittaa nimilappu (joka siis tuhoutuu vm. tyyppisen ilotulitteen toimintatavan vuoksi automaattisesti).

Niinpä; toivottavasti byrokratia kohdennetaan järkevästi ilma-aluksiin eikä raketteihin. Jos rakettiharrastus kuitenkin ajetaan Suomessa ahdinkoon, piintyneiden harrastajien täytyy matkustaa. Yksistään Kaliforniassa on kuusi lennätysaluetta ja muualla liittovaltiossa lisää. Iso-Britannia eroaa näillä näkymin EU:sta; sielläkin on aktiivista raksuporukkaa. Jos joissain muissa EU-maissa on suotuisampi lainsäädäntö harrastuksellemme, niin sinne sitten!
tt
Site Admin
Posts: 703
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by tt »

Lyhyt versio: Raketteja voi lennättää myös ensi vuonna.

Pitkä versio:
Vuoden vaihtuessa määräysympäristö tulee tosiaankin muuttumaan radikaalisti. Valitettavasti vielä tässäkin vaiheessa moni yksityiskohta on vielä hämärän peitossa. Uusi lainsäädäntö on tosiaan tehty puhtaasti kamerakoptereiden näkökulmasta, vaikka Ilmailuliitto ja moni muu taho on parhaansa mukaan yrittänyt valistaa päättäjiä että miehittämätöntä ilmailua voi harrastaa muutenkin kuin neljällä ropelilla ja kameralla.
Olen kovasti toivonut että asioihin tulisi selkoa hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta, mutta aika alkaa käydä vähiin. Minulla on työn alla tietopaketti uudesta tilanteesta ja se olisi tarkoitus julkaista vielä ennen vuodenvaihdetta.

Make on aivan oikeassa siinä, että raketti ei ole suoraan määritelmän mukaan ilma-alus. Kysymys kuuluukin että mikä se sitten on? Laki ei tunne rakettia, joten se rinnastuu väistämättä johonkin muuhun esineeseen, joka on määritelty laissa ja minusta miehittämätön ilma-alus ei ole ainakaan huonoin vaihtoehto. En todellakaan haluaisi että meidän raketit rinnastettaisiin ampuma-aseisiin tai ilotulitteisiin, koska se käytännössä pistäisi homman täysin seis. Enkä usko että selitys "tätä ei ole määritelty laissa, joten saamme tehdä mitä vaan" menisi läpi... Ilma vaikuttaa raketin lentoon huomattavasti (vasten tuulta kääntyminen, leijailu laskuvarjon varassa jne.) vaikka primäärinen voima tuleekin muualta. Kunnes joku muuta lausuu, pitänee elää sillä oletuksella että meidän raketit ovat miehittämättömiä vapaasti lentäviä ilma-aluksia.

Pelkkien EASA-määräysten varassa ilman poikkeuslupaa rakettien lennättäminen tulee olemaan aika ankeaa. Lentotyötä ei enää erotella harrastustoiminnasta ja vapaasti lentäviä koskevat samat säännöt kuin radio-ohjattavia. Maksimikorkeus on 120m paitsi lentoasemien läheisyydessä vielä alempi. Lisäksi laitteen massasta ja muista ominaisuuksista riippuen mukaan tulee rekisteröitymis- ja tenttivaatimuksia. Ja tottakai ne maksavat... Poikkeuksia rajoituksiin on mahdollista hakea useammallakin menetelmällä.

Tässä on minun paras käsitys mitä määräykset sanovat meidän harrastuksesta:
Ilman erillistä lupaa lennätettävät laitteet kuuluvat ns. avoimeen kategoriaan ja meidän raketit menevät sen sisällä oleviin A1 ja A3 alaluokkiin. Jos itse rakennettu ilma-alus painaa alle 250g, se on alaluokassa A1 ja sitä saa lennättää alle 120m korkeudella kunhan ei mene ihmisjoukon yläpuolelle. Jos laitteen kyydissä on kamera tai muu henkilötietoja mahdollisesti tallentava sensori, pitää lennättäjän rekisteröityä.
250g-25kg painavat itse rakennetut kuuluvat A3 alaluokkaan, joilla voi lentää alle 120m korkeudessa riittävän etäällä asutuksesta ja muista rakennuksista. Lisäksi pitää rekisteröityä ja suorittaa nettitentti. Lentokenttien lähellä molempien maksimikorkeus on alempi ja mahdollisesti edellyttää lupaa. Muut avoimen kategorian kohdat koskevat tehdasvalmisteisia ja CE-hyväksyttyjä härveleitä.

Jos nämä eivät riitä, pitää hakea nk. artiklan 15 tai artiklan 16 mukainen poikkeuslupa. Kulmakorpi on toivottavasti saamassa artikla 15:n mukaisen UAS-vyöhykkeen, joka mahdollistaa ainakin lennättämisen korkeammalla. Tästä lisää sitten kun tiedämme...

Artikla 16 mahdollistaa monen muun asian lisäksi ns. henkilökohtaiset poikkeusluvat, joita ei ole sidottu lennätyspaikkaan. Ohjeistuksesta näiden hakemiseen vasta haaveillaan.

Vuodenvaihteesta alkaa kuitenkin kahden vuoden siirtymäaika, jolloin seurojen puitteissa voi jatkaa toimintaa lähes kuten tähänkin asti. Tämä tapahtuu päivitetyn OPS M1-32 määräyksen mukaisesti, mutta lopullista määräystekstiä ei ole vielä julkaistu... Jäseniä ja heidän vieraitaan koskeva ohjeistus on vielä meillä työn alla. Siirtymäaikana seuran jäsenet voivat siis jatkaa lennätystoimintaa lähes kuten ennenkin, mutta rekisteröitysmis- ja tenttivelvoitteet säilyvät, joskin pienellä poikkeuksella, 250g-500g painoisille riittää pelkkä rekisteröityminen. Myös radio-ohjattujen ja vapaasti lentävien erottelu jatkuu kuten tähänkin mennessä.

Pieniä raketteja saa siis lennättää ainakin vielä 2 vuotta seuran piirissä ilman lisäbyrokratiaa. Fingers crossed, ettei tähän keksitä mitään viime hetken ylläriä.

Rekisteröitymispalvelu ja nettitentti avautunevat vuodenvaihteeseen mennessä ja huhujen mukaan lysti maksaa 30e/vuosi tai 100e/5v ja tentti on ilmainen rekisteröitymisen yhteydessä. Myös tuota lopullista uudistettua OPS M1-32:sta odotellaan vielä.

https://www.droneinfo.fi/fi/eu_dronesaannot (myös viralliset määräystekstit löytyvät tuolta)
http://lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi/

Että tämmöistä. Tekstistä voi paistaa läpi pienoinen turhautuminen, mutta teemme töitä jotta raketteja voi lennättää jatkossakin. Lisää tietoa on tosiaan tulossa, mutta kun en haluaisi julkistaa keskeneräisiä tulkintoja.

Timo
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
Antti

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by Antti »

Toivotaan, että viranomaisilla riittää suhteellisuudentajua lakia sovellettaessa. Ymmärrän kyllä, että painavien dronejen lennättäminen lentokenttien lähellä on aidosti vaarallista, mutta vaikea oikeasti nähdä minkäänlaista vaaraa sivulliselle, kun pienoismalliraketteja lennätetään korvessa sijaitsevan isohkon järven jäältä. (Verrokkina voisi miettiä, että Suomessa ammutaan vuosittain hirvijahtien yhteydessä edelleen vähintään tuhansia merkkilaukauksia, vaikka tapa onkin vähentynyt kännyköiden myötä. Hyvän bc:n omaavan luodin lakikorkeus on hyvinkin pari kilometriä.)

Kiitoksia ja voimia aktiiveille, jotka jaksatte yrittää vaikuttaa siihen, että harrastus voisi jatkua.

Antti
tt
Site Admin
Posts: 703
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by tt »

Juuri äsken ilmoitettiin ettei rekisteröintipalvelu ole vielä valmis, joten uusien määräyksien käyttöönotto siirtyy tammikuun loppuun.
https://www.droneinfo.fi/fi/ajankohtais ... saannoilla

Hyvää Uutta Vuotta kaikille!
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
tt
Site Admin
Posts: 703
Joined: 20 January 2003 16:09:08
Nimi: Timo Toivanen
Location: Espoo

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by tt »

Kuten edellä mainitsin, miehittämättömän ilmailun uusien määräysten piti astua voimaan vuoden vaihteessa, mutta viranomaiselta loppui taas aika kesken. Uusi yritys on helmikuun alussa ja tämä kuukausi mennään vielä tuttuun tapaan.

Mikä sitten tulee muuttumaan rakettiharrastajan kannalta? EU:n määräystekstiä on useampi sata sivua ja sitä pitää lukea yhdessä Suomen ilmailulain ja muiden paikallisten määräysten kanssa sekä huomioida siirtymäajat. Yritän yksinkertaistaa rakettien lennättäjän kannalta tärkeimmät pointit. 
Puhtaiden uusien sääntöjen mukaan kaikelle toiminnalle tulee 120m korkeuskatto ja pitkä lista muita rajoituksia. Rakettien lennätys näiden puitteissa olisi aika tylsää hommaa, mutta onneksi sääntöihin on erilaisia poikkeuksia.

Kerhot saavat jatkaa toimintaansa kahden vuoden ajan hieman päivittyneen "lennokkimääräyksen" eli OPS M1-32:n turvin. Meidän kannalta homma jatkuu kuten ennenkin eli alle 1kg painava raketti luetaan vapaasti lentäväksi lennokiksi. Helmikuusta alkaen määräys koskee kuitenkin vain kerhojen piirissä tapahtuvaa toimintaa ja kukin kerho saa itse määritellä sen tarkemmin. SATSilla määrittely on vielä työn alla.
Kulmakorven lennätyspaikka saatiin vihdoin mukaan virallisten lennätyspaikkojen listalle. Korkeusraja on 1300 jalkaa merenpinnasta eli noin 320m kukkulan laelta. Myös radio-ohjattuja lennokkeja saa lennättää tämän rajan puitteissa. Myöhemmin alue tulee muuttumaan uusien määräysten mukaiseksi nk. UAS-vyöhykkeeksi.

Uusien sääntöjen mukaan kaikkien yli 250g painavien miehittämättömien ilma-alusten (myös siis rakettien) operaattoreiden tulee rekisteröityä. Rekisteröityminen on pakollista myös, jos ilma-aluksessa on "henkilötietojen tallentamiseen kykenevä laite" kuten kamera vaikka massa olisi alle 250g. Tämä koskee siis kaikkia, lennätti kerhossa tai yksin. Rekisteröityminen on operaattorikohtaista, eli jokaista lentolaitetta ei rekisteröidä, vain lennättäjä. Tietysti rekisteröityminen myös maksaa. 30e/vuosi, 75e kolmeksi vuodeksi tai 100e viisi vuotta. Rekisteröitymisen yhteydessä voi myös suorittaa ilmailumääräystentin, joka antaa oikeuden lennättää yli 250g painavia droneja ja lennokkeja, mutta 120m korkeusraja säilyy. 
OPS M1-32 on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen 120m ylittäminen vaatii jonkin uusien määräysten mukaisen poikkeusluvan. UAS-vyöhyke tulee vain Kulmakorpeen sekä muille lennokkien lennätyspaikoille, eikä niiden tarkemmista ehdoista ole vielä tietoa. Näiden lisäksi työn alla on nk. artikla 16:n mukaisia poikkeuksia, mutta niiden sisältö on vielä auki.

Uudet määräykset on suunniteltu puhtaasti suitsimaan kuvauskoptereiden toimintaa ja siinä samassa perinteiset lennokit ja raketit on survottu samaan muottiin. Moni asia tuntuu täysin mielivaltaiselta, mutta loppujen lopuksi pystymme kuitenkin jatkamaan toimintaamme.
Lisää tietoa sekä linkit määräysteksteihin löytyvät Ilmailuliiton sivuilta: http://lennokkimaarays.ilmailuliitto.fi/

Soppa on melkoinen, joten kysykää ihmeessä jos jokin jäi epäselväksi. Yritän parhaani mukaan etsiä vastauksia...

Timo ToivanenSuomen
Avaruustutkimusseura ry.
“Scientists dream about doing great things. Engineers do them.”
- James A. Michener
wadhvakartik22
Posts: 1
Joined: 18 January 2022 12:22:58

Re: Ilmailumääräys OPS M1-32 ja pienoismalliraketit

Post by wadhvakartik22 »

Osoitteessa droneinfo.fi on paljon tietoa uuden ilmailumääräyksen vaikutuksesta droneharrastukseen.

mobdro
Post Reply